Stable Pages

Teacher Training Program

Programi pa pagesë për zhvillim dhe aftësim të mësimdhënësve në Shkollat Maarif AlbaniaProgrami përgatitor i trajnimit të Mësuesve Kandidat ka synim të përgatisë mësues të mirëinformuar në fushat përkatëse me një trajnim 4 mujor duke filluar nga muaji Mars 2024 – Qershor 2024 me 16 tema trajnimi.Programi i trajnimit nuk është stazh i detyruar apo disponimin i ndonjë çertifikate trajnuese nga shteti. Është trajnim vullnetar në bazë të rritjes së nivelit edukativ që kërkohet në fushat e edukimit.


Kriteret e kërkuara për aplikim


1. Të jenë në vitin e 4-të të studimeve ose të kenë diplomuar;

2. Të mos kenë kaluar më shumë se 3 vite nga diplomimi;

3. Të kenë përfunduar Fakultetin e Edukimit në drejtimet përkatëse;

4. Diploma të jetë 240 kredi e mbi (Për të diplomuarit)

5. Mesatarja e notave të jete 8,5 e mbi;

6. Të mos jetë më i/e vjetër se 25 vjet.

7. Preferohet njohja e gjuhës angleze;Cilët janë hapat që duhet ndjekur për aplikim në programin e ‘’Zhvillimit dhe aftësimin e mësimdhënësve’’?


1. Aplikimet do të jenë online. Kandidatët që nuk i plotësojnë kriteret e caktuara nuk do të vlerësohen.

2. Data e fundit për aplikim: 25 Shkurt 2024

3. Periudha e vlerësimit të kandidatëve: 26-29 Shkurt 2024 (Secili kandidat do të ndjekë intervistën në shkollën ku ka aplikuar.

4. Periudha e programit: 04 Mars 2024 - 30 qershor 2024Cilat janë përfitimet nga programi i ‘’Zhvillimit dhe avancimit të mësimdhënësve’’?


1. Trajnime për aplikimin e programeve (kurrikulës) të reja arsimore;

2. Përvojë në menaxhimin e klasës

3. Përvojë në përdorim e teknologjise në sistemin arsimor;

4. Të mësuarit e sistemeve të matjes dhe vlerësimit nga ekspert të arsimit;

5. Përvetësimi i aftësive në komunikiminin mësimdhënës-nxënës dhe mësimdhënës-prind;

6. Përfitimi i përvojës në punën ekipore si dhe përfitimi i kulturës së të punuarit në shkollë;

7. Përvetësimi i aftësive për përdorimin e metodave më moderne në arsim;

8. Përvetësimi i praktikave të ndryshme mbi programet ndërkombëtare;

9. Arritja e nivelit të mjaftueshëm për fillimin e punës së mësimdhënës;Çfarë tjetër përmban ky program?


1. Shpenzimet e ushqimit do të mbulohen në kuadër të programit.Trajnime jasht shtetit dhe vizita universiteteve të ndryshme;

2. Programe për zhvillimin profesional nga profesionist nga fusha e edukimit

3. Letër referencë dhe certifikatë e përvojës së punës;Plani 16 javorësh i trajnimit është si mëposhtë:


1- Kurrikula mësimore ( 4 seanca ).    

a) Kornizat e kurrikulës.    

b) Programet mësimore dhe përgatitja e planit mësimor (senteza, analitika , program vjetor, programimi semestral, programimi ditor).    

c) Dokumantacioni (ligji për edukimin para universitar, etika, disiplina).    

d) Standartet e mësimdhënies.

2- Matja dhe Vlerësimi (3 seanca ).

3- Krijim projekti ndërmjet disiplinave (2 seanca ).

4- Të kuptosh psikologjinë e nxënësit ( 2 seanca ).

5- Mësuesi Kujdestar : Marëdhënia Mësues – Prindë ( 2 seanca ).

6- Mënyra e mësimdhënies sipas temave dhe fushave të punës ( 1 seancë ).

7- Përdorimi i Teknologjisë në Klasë ( 2 seanca ).

8- Menaxhimi i klasës.

9- Fëmijë me Nevoja të Veçanta.

10- Zhvillimi psiko -social i fëmijëve të nivelit fillor.

11- Përfitimi i kulturës së punës në grup dhe përvoja e punës bashkarisht.Kontigjenti eshte i limituar. Kandidatët e kërkuar duhet të jenë nga fushat e mëposhtme:


Tirana:

Mësues/e Fillore 2

Mësues/e Gjuhës Turke 2

Mësues/e Gjuhës Angleze 2

Mësues/e i Informacionit Teknologjik (IT) / Mësues Robotike 2

Mësues/e Matematike 1

Mësues/e i Shkencave Sociale ( Anglisht folës) 1

Mësues/e Matematike ( Anglisht folës) 1

Mësues/e Gjuhës Gjermane 1

Mësues/e Histori / Gjeografie 1


Elbasan

Mësues/e Fillore 2

Mësues/e Kopështi ( Edukatore ) 3

Mësues/e Histori / Gjeografie 1

Mësues/e i Informacionit Teknologjik (IT) / Mësues Robotike 1

Mësues/e Muzike 1

Mësues/e Pikture 1

Mësues/e Fizike 1

Mësues/e Gjuhës Angleze 1

Mësues/e Matematike 1

Mësues/e Gjuhës Turke 1


Shkodër

Mësues/e Kopështi ( Edukatore ) 2

Mësues/e Fillore 2

Mësues/e Gjuhës Turke 1

Mësues/e Gjuhës Angleze 3

Mësues/e Fizike ( Anglishfolës ) 2

Mësues/e Kimie ( Anglishfolës ) 2

Mësues/e Biologjie ( Anglishfolës ) 2

Mësues/e Matematike ( Anglishfolës ) 2

Mësues/e Histori / Gjeografie 2

Mësues/e i Informacionit Teknologjik (IT) / Mësues Robotike 1

Mësues/e Gjuhë Letërsisë Shqipe 1

Mësues/e Fiskulture 1

Mësues/e i Arteve Pamore 1

Psikolog 1Teacher Training Program
Contact Us

You can write to us for anything you want to know about our school.

Click to Ask a Question
Contact Us
Your School Select